สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

เรียน ผู้ใช้งานระบบ

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนที่ และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม ระยะที่ 4 (เพิ่มเติม) ซึ่งได้มีรายละเอียดที่เพิ่มเติม ดังนี้

  1. ปรับเพิ่มชั้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากครอบคลุมทั่วประเทศ จากเดิมข้อมูล 13 ปี
    (พ.ศ. 2549 – 2561) เพิ่มเติมเป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วม 17 ปี (พ.ศ. 2549 – 2565) (Download คู่มือการใช้ระบบ.pdf)
  2. พัฒนาระบบสนับสนุนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ในกรณีข้อมูลใดไม่มีตำแหน่งภูมิศาสตร์ระบบจะประมวลผลให้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์จุดกึ่งกลางรายตำบลนั้นๆ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (Download CodeTAMBON.xlsx)
  3. ปรับปรุงแบบฟอร์มต้นแบบ Template ใหม่ ซึ่งท่านต้อง Download แบบฟอร์มนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบเท่านั้น
    (Download Template.xlsx)

หากมีข้อสงสัยการใช้งาน ติดต่อ

*********************************************************************************************