ต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม
เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัยไทย

โดยความร่วมมือระหว่าง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  • สมาคมประกันวินาศภัยไทย
    223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2256-6032-8 โทรสาร : 0-2256-6039-40
    E-mail : general@tgia.org
  • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
    120 หมู่ 3 อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-4470 โทรสาร 0-2143-9586
    E-mail : info@gistda.or.th